Feedback
DigComp for undervisere og organisationer: Operationelle implikationer
    Afspil lydfil    |    Download indhold: /    |   


Uddannelses- og kursusområder
Et kig på tidslinjenKlik for at læse

Hvor det hele begyndte

DigComp’s operationelle implikationer for undervisere og organisationer hviler på selve grunden til dets eksistens og det officielle EU-dekret, det stammer fra.

Lige siden første officielle publication og til i dag tæller DigComp litteraturen adskillige opfølgende documenter, der bidrager til at styrke, opdatere og videreudvikle EU-ressourcer ifm. uddannelse og kurser i digitale kompetencer for EU-borgere.

2006, Nøglekompetencer til Livslang LæringKlik for at læse

Referenceramme

En liste med i alt 25 anbefalinger til medlemslande og den Europæiske Kommission til at:

 1. Identificere og definere nøglekompetencer nødvendige for personlig trivsel, aktivt medborgerskab og beskæftigelsesegnethed i et videnssamfund.
 2. Støtte medlemslande i at sikre lige muligheder for alle, særligt i forbindelse med unge menneskers overgang til voksenlivet.
 3. Stille et referenceredskab til rådighed for lovgivere og udbydere af uddannelse til facilitering af indsatser på både nationalt og EU-niveau til at opnå fælles aftalte mål.
 4. Stille rammer til rådighed for yderligere handling på lokalt niveau.
Otte nøglekompetencer til EU-borgeres livslange læringKlik for at læse

Forståelse for nøglekompencer

Kompetencer er her defineret som en kombination af viden, færdigheder og tilgang i passende forhold til kontekst. Nøglekompetencer er dem, alle individer har brug for for at opnå personlig trivsel og udvikling, aktivt medborgerskab, social inklusion og beskæftigelse.

 1. Kommunikation på modersmålet;
 2. Kommunikation på fremmedsprog;
 3. Matematisk kompetence og basale kompetencer indenfor videnskab og teknologi;
 4. Digitale kompetencer;
 5. At lære at lære;
 6. Social og borgerlig komptence;
 7. Sans for initiativ og entreprenørskab;
 8. Kulturel forståelse og udtryk.

VIDEN, fakta og tal, koncepter, etablerede ideer og teorier der understøtter et givent område eller emne.

 

FÆRDIGHED, evnen og kapaciteten til at udføre processer og bruge eksisterende viden til at opnå resultater.

 

TILGANG, dispositionen og tankegangen til at agere eller reagere på ideer, personer eller situationer.

Nøglekompetencerne er alle anset for at være lige vigtige, da hver af dem kan bidrage til et succesfuldt liv i et videnssamfund. Mange af kompetencerne overlapper og interagerer: vigtige aspekter på det ene område understøtter kompetencer på et andet. 30.12.2006 EN Official Journal of the European Union L 394/13

I forhold til digitale kompetencer specifikt er den officielle definition: 
(...) sikker og kritisk brug af informationsteknologi i arbejds-, fritids- og kommunikationssammenhænge. Dette underbygges af grundlæggende færdigheder (*) indenfor informations- og kommunikationsteknologi: brug af computer til at tilgå, vurdere, lagre, producere, præsentere og udveksle information og til at kommunikere og deltage i samarbejdende netværk via internettet.

* Nødvendige færdigheder inkluderer evnen til at søge, samle og behandle information samt bruge den på kritisk og systematisk vis, hvor relevans vurderes, og hvor der skelnes mellem det virkelige og det virtuelle, samtidig med at sammenhængen mellem de to genkendes. Individer bør kunne bruge redskaber til at producere, præsentere og forstå kompleks information samt have evnen til at  tilgå, søge på og bruge internetbaserede services. Individer bør også kunne bruge informationsteknologi til at understøtte kritisk tænkning, kreativitet og innovation.

Mod fælles aftalte mål… Klik for at læse

EUs systematisering af undervisning og uddannelse til Livslang Læring

I anbefalingen kan det læses, at EU institutioner vil støtte tiltag til transnational systematisering af uddannelse og kurser, der findes for en given kompetence.

Denne udmelding refererer til muligheden for internationalt at udvikle og konsolidere et standardpensum/-modul, som alle organisationer og institutioner overordnet kan referere til og få yderligere inspiration fra ift. at operationalisere afledt læring.

Disse standardpensa-/moduler er også kendt som “uddannelses- og kursusområder”.

Uddannelses- og kursusområder: tilgængelige ressourcer (ikke alle) Klik for at læse
Uddannelses- og kursusområder: hvad er de?Klik for at læse

Identifikation af nøgleområder

Hvert kompetenceområde oplister en række underkompetencer opdelt pr. undervisningsområde, som eksperter konsulteret af EUs fælles forskningscenter (Joint Research Centre of the EU Commission) anser for at være “instrumentale” for at kunne mestre den givne kompetence.

Hvert område er også associeret til en 8-trins evalueringsmodel, der hjælper studerende/kursister (og undervisere) med at rangere deres dygtighed i forhold til hvert af områdernes kompetencer.

Evalueringsskemaet er inspireret af Den Europæiske Kvalifikationsramme (European Qualification Framework) for at give mulighed for endnu større overførbarhed på EU niveau, uanset den nationale anvendelsessammenhæng.

…og hvad bruges de til?Klik for at læse

Forholdet mellem EUs Uddannelses- og kursusområder

For få paragraffer siden blev det nævnt, at uddannelses- og kursusområderne er et svar på behovet for internationalt at konsolidere en fælles og EU-valideret tilgang til at fostre EU-borgeres livslange læring.

Den praktiske implikation på dette er, at uddannelses- og kursusområderne anbefaler den kombination af viden, tilgang og færdigheder som uddannelses- og kursustiltagene skal modeleres efter: de er en konkret manifestation af og udtryk for den slags undervisningsprogrammer, som EU-institutioner forventer at se på græsrods- og lokalniveau, både i formelle og endnu mere i uformelle miljøer.

DigComp og relateret opfølgning
Uddannelses- og kursusområder for EU-borgeres digitale færdighederKlik for at læse

 

Latest update: DigComp 2.2, 2022

Uddannelsesområde

Kompetencer

1. Informations- og datafærdigheder

1.1 Browsing, søgning og filtrering af data, information og digitalt indhold
1.2 Evaluering af data, information og digitalt indhold
1.3 Håndtering af data, information og digitalt indhold

2. Kommunikation og samarbejde

2.1 Interaktion via digitale teknologier
2.2 Deling via digitale teknologier
2.3 Aktivt borgerskab via digitale teknologier
2.4 Samarbejde via digitale teknologier
2.5 Netikette
2.6 Håndtering af digital identitet

3. Produktion af digitalt indhold

3.1 Udvikling af digitalt indhold
3.2 Integration og videreudvikling af digitalt indhold
3.3 Copyright og lisenser
3.4 Programmering

4. Sikkerhed

4.1 Beskyttelse af udstyr
4.2 Beskyttelse af persondata og privatliv
4.3 Beskyttelse af helbred og velvære
4.4 Miljøbeskyttelse

5. Problemløsning

5.1 Løsning af tekniske problemer
5.2 Identifikation af behov og teknologiske løsninger
5.3 Kreativ brug af digitale teknologier
5.4 Identifikation af mangel på digitale kompetencer

Struktur og indholdKlik for at læse

DigComp helt overordnet…

Ifølge eksperter ansat af EU-Kommisionen i forbindelse med konsolideringen af DigComps rammer går EU-borgeres vej til beside digitale kompetencer gennem tilegnelse af 21 “essentielle” kompetencer fordelt på 5 områder: 1. Informations- og datafærdigheder, 2. Kommunikation og samarbejde, 3. Produktion af digitalt indhold, 4. Sikkerhed, 5. Probleløsning.

Progression måles via føromtalte 8-trins evalueringsmodel. Overordnet set er en persons kompetencer desto større jo sværere opgaver personen kan løse, jo højere grad af autonomi personen besidder, og jo større kognitive evner en person har (fra at huske hvordan man gør noget til at skabe og generere nye løsninger).

Uddannelses- og kursusudbydere involveret i digital uddannelse bør se DigComp som et overordnet referencepunkt for deres aktiviteter.

Der kan fokuseres på de 21 kompetencer som en helhed eller på specifikke undervisningsområder afhængig af præferencer eller det underliggende mål for en given aktivitet.

Det vigtigste er, at der kigges på DigComp som en ressource, studerende/kursister kan få gavn af under deres læringsforløb.

 

Løbende erfaringerKlik for at læse

Ressourcer og yderligere materiale

Igennem årene er DigComp litteraturen blevet udvidet til adskillige andre områder udover de officielle opdateringer (dvs. version 2.1 og 2.2): nye ressourcer er specielt udviklet til at støtte uddannelses- og kursusudbydere i bedre at kunne operationalisere DigComp indhold og udnytte dets potentiale.

DigComp into Action: en lang række initiativer udvalgt af Den Europæiske Kommision som værende god praksis i forhold til at få implementeret DigComp i uddannelses- og kursussammenhænge samt som inspiration for andre til at gøre det samme i forbindelse med Livslang Læring.

DigComp at Work: en meget detaljeret oversigt over initiativer udvalgt af Den Europæiske Kommission som værende god praksis i forhold til at få implementeret DigComp i forbindelse med beskæftigelsesegnethed og beskæftigelse generelt.

DigCompORG: en konceptuel platform inspireret af “traditionel” DigComp designet til at opretholde digitaliseringsplanen for uddannelses- og kursusudbydere og digitaliseringen af læringsforløb generelt.

Øvrige: OpenEDU, DigCompConsumers

 

DigCompEDU
Underviseres platform for digitale kompetencerKlik for at læse

Udnyttelse af potentialet i digitale teknologier

DigCompEDU repræsenter med sikkerhed den mest omfattende, robuste og udvidede officielle viderudvikling. Selv før COVID-19 var opfattelsen blandt lovgivere og fagprofessionelle, at undervisere havde brug for et skræddersyet sæt af digitale kompetencer for at:

 1. fostre nye, videreudviklende og inspirerende muligheder indenfor undervisning for undervisere
 2. fortsætte innovativ praksis for uddannelse og kursusforløb

Formålet og logikken forbliver det samme: promovering af en systematisk EU-tilgang til uddannelse og kurser indenfor digital kompetence, men nu til gavn for undervisere.

 

DigCompEdu’s indhold og strukturKlik for at læse

Seks hovedområder

Område 1
Fagligt engagement

Område 2
Digitale ressourcer

Område 3
Undervisning og læring

Område 4
Evaluering

Område 5
Dygtiggørelse af elever

Område 6
Facilitering af elevers digitale kompetencer

Brug af digitale teknologier til kommunikation, sam-arbejde og faglig udvikling.

Indkøb, skabelse og deling af digitale ressourcer.

Håndtering af digitale teknologier i undervisning og læringsforløb.

Brug af digitale teknologier og strategier til at forbedre og øge evaluering.

Brug af digitale teknologier til at øge inklusion, personalisering og elevers aktive engagement.

Gøre det muligt for elever at bruge digitale teknologier kreativt og ansvarligt til kommunikation, produktion af indhold, velvære og problemløsning.

Underviseres faglige kompetencer

Underviseres pædagogiske kompetencer

Elevers kompetencer

 

Forståelse for de forskellige områder og deres relationKlik for at læse

Et hieraki?

DigCompEduU er en smule anderledes end det traditionelle DigComp: mens områderne i DigComp er separate og i nogle tilfælde kan opfattes som alenestående initiativer, er overlappene mellem to eller flere områder i DigCompEdu helt sikkert mere flydende – så meget at den visuelle repræsentation udgøres af sammenkædede ringe.

DigCompEdu på bundlinjenKlik for at læse

En brugerintroduktion

 • Hjørnestenen i DigCompEdu er repræsenteret ved områder 2-5, formelt anerkendt som de komponenter der har mest relevans for underviseres opkvalificering i forhold til digitale kompetencer.
 • Kompetencerne i områder 1-3 vedrører selve måden, man  underviser på – uanset midlerne (IT vs. traditionel undervisning).
 • Område 2-4 handler mere om strategiske opgaver og tiltag (strategi → udvikling → evaluering), som igen karakteriserer læringsoplevelsen.
 • Område 5 understreger vigtigheden af en elevcentreret tilgang, der kulminerer i område 6 med muligheden for at gøre elever til medudviklere af egen læringsoplevelse i overensstemmelse med retningslinjerne på områder 2-4.
Hvorfor behovet for undervisning for undervisere? Klik for at læse

Et bredere perspektiv

Fokus på muligheder, der øger kapaciteten hos undervisere, er ikke isoleret til konteksten af hverken DigComp specifikt eller digital uddannelse generelt, men er et konkret udtryk for bredere interesser manifesteret af EU-institutioner indenfor Livslang Lærings økosystem.

Anbefalinger fra 2016 om opkvalificeringsmuigheder for voksne understreger en medarbejder-centreret tilgang til uddannelse og kurser som et nøgleområde, idet en motiveret og engageret undervisningsstab er en fundamental forudsætning for enhver form for succesfuld uddannelses- og kursusaktivitet.

Incitamenter for underviseres deltagelse i uddannelses- og kursusaktiviteter bør være mere end blot økonomisk bonus. De bør også indebære øvrige former for belønning, der er lige så relevant for vedligeholdelsen af en undervisningsstabs motivation på lang sigt.

Dette er også bekræftet af den nye EU-dagsorden for voksenlæring 2021-2030, der anerkender, at professionalisme og opkvalificering af undervisere er en fundamental byggesten i forhold til område 4: kvalitet, integritet, inklusion og succes i voksenlæring.

Skalering af DigCompEduKlik for at læse

Favnelse af forslaget om digitale kompetencer for undervisere

Graden af en organisations forpligtelse til DigCompEdu er enslydende med organisationens ønske om at være tættere på og stærkere knyttet til adskillige nøglekomponenter, der af EU-institutioner anses som værende succesfulde og bæredygtige faktorer for et mere effektivt økosystem for Livslang Læring:

 • Understøttelse af borgeres digitale kompetencer
 • Understøttelse af underviseres digitale kompetencer og general digitalisering af uddannelses- og kursusaktiviteter
 • Understøttelse af undervisere i deres egen livslange læring
 • Understøttelse af kvalitetsuddannlese og nye undervisningsmodeller for elever
 • (og mere generelt) understøttelse af opbygningen af et mere robust, toptunet, tilgængeligt og inkluderende uddannelsessystem
DigCompEdu og DigComp Klik for at læse

Det ene er forlængelsen af det andet…

Det er vigtigt at huske, at DigCompEdu ikke er en substitut for DigComp og heller ikke en mere “avanceret” version.

DigCompEdu er en tilpasning af DigComp områderne til mere specifikke behov og muligheder, samtidig med at man definerer og rammesætter underviserspecifikke kompetencer.

Implikationerne for uddannelses- og kursusudbydere ligger i, at de med sikkerhed kan støtte deres medarbejdere i at forfølge deres kompetencemål indenfor ethvert af områderne.

DigCompEdu i praksis
Fagligt engagement Klik for at læse

Virksomhedskommunikation

 • Toptunet, hurtigere og mere effektiv kommunikation
 • Udbredelse af en meddelselse til et bredere spektrum af potentielle kunder/brugere
 • Bidrage til organisationsens opsøgende arbejde og tilbud

Professionelt samarbejde

 • Større netværksmuligheder og transfunktionelle samarbejder med interessenter
 • Deling af god praksis og skalerbare modeller for innovative pædagogiske rammer/ressourcer

Reflekterende praksis

 • Monitorering → Vurdering → Evaluering af resultater

Løbende faglig udvikling

 • Test → Validering → Konsolidering af kopibare og bæredygtige praksisser
Digitale ressourcer Klik for at læse

Udvælgelse af digitale ressourcer

 • Sammenligning af behov for og forventninger til de mest egnede redskaber
 • Potentielle ressourcers stabilitet sammenlignet med underviseres grad af erfaring med den givne ressource
 • Harmonisere det potentielle redskab/ressource med den underliggende pædagogiske tilgang

Skabelse og modificering af digitale ressourcer

 • Fælles skabelse og udvikling af nye ressourcer egnede til undervisere og elever
 • Tilpasning af eksisterende kilder og ressourcer til det nuværende læringsøkosystem
 • Skalering af erfaringer og viden i forbindelse med design af nye funktionaliteter og slutbrug

Håndtering, beskyttelse og deling af digitale ressourcer

 • Sikring af elever og underviseres personlige og private oplysninger
 • Beskyttelse af undervisningsmateriale (ophavsret)
 • Forståelse for de forskellige former for åben licens
Undervisning og læring Klik for at læse

Undervisning 

 • Prioritering af digitale enheder til igangsættelse af uddannelses- og kursusprogrammer
 • Klasseværelse og elevers engagement

Vejledning

 • Støtte elever digitalt: e-coaching, e-mentoring, e-tutoring
 • Etablering af tillidsbaseret forhold via online midler

Fælles læring

 • Intensivering af kommunikation og samarbejde mellem fjernelever/-kursister
 • Skabe og pleje et positivt og proaktivt e-klasseværelsesmiljø

Selvregulerende læring

 • Muliggøre elevers brug af planlægnings- og monitoreringsprogrammer for at måle egne fremskridt
 • Understøtte elever i at identificere justeringer og korrigerende foranstaltninger
EvalueringKlik for at læse

Evalueringsstrategier

 • Overblik over fjernelevers/-kursisters fremskridt

Analyse

 • Strukturering af en datadrevet model for formativ og summativ evaluering af elevers (og læreres) erfaringer
 • Brug af et feedbacksystem, der kan bidrage til finjustering af processer

Feedback og planlægning

 • Brug af data indsamlet med henblik på rettidig og relevant intervention – i forhold til både positiv og negativ forstærkning af henholdsvis ønskede og uønskede resultater
Dygtiggørelse af eleverKlik for at læse

Tilgængelighed og inklusion

 • Gøre Uddannelses- og kursusindhold tilgængelig for alle
 • Identifikation og fjernelse af eventuelle forhindringer

Differentiering og personalisering

 • Gøre indhold “unikt” og finjusteret til elever og læreres personlige præferencer
 • Opsætning af en progressiv kompleksitetsmode, som blåstempler elevers læringskurve

Aktiv engagering af elever

 • Gør indholdet underholdende
 • Undgå den typiske klasserumsoplevelse
 • Få elever til at indgå i fælles udvikling af undervisningsindhold – undgå steril overførsel af viden fra underviser til elev
Facilitering af elevers digitale kompetencerKlik for at læse

Færdigheder indenfor information og medier

 • Give elever udfordrende opgaver, der stimulerer deres forståelse af digital information

Digital kommunikation og samarbejde

 • Stimulering af fjernelever og -kursisters kapacitet til at udføre gruppearbejde og udvikle løsninger i fællesskab

Skabelse af digitalt indhold

 • Hjælpe elever med at teste deres kreative og kritiske tankegang (dvs. hvordan man burger referencekilder, hvordan man “brander” materiale)

Ansvarlig brug

 • Give elever frihed til at administrere og på sikker vis håndtere deres digitale identititet, deres tilstedeværese på internettet

Digital problemløsning

 • Udfordre elever med opgaver, der ligger udenfor deres komfortzone
 • Give elever mulighed for at undervise, være mentor for og støtte andre elever
Opsummering
OpsummeringKlik for at læse

Uddannelses- og kursusområder

DigComp

DigCompEdu i praksis

 • Et kig på tidslinjen
 • Nøglekompetencer til Livslang Læring
 • Uddannelses- og kursusområder: hvad er de?
 • …og hvad bruges de til?
 • Uddannelses- og kursusområder for EU-borgeres digitale færdigheder
 • Struktur og indhold
 • Officiel follow-up
 • Fagligt engagement  
 • Digitale ressourcer
 • Undervisning og læring
 • Evaluering 
 • Dygtiggørelse af elever
 • Facilitering af elevers digitale kompetencer  

 

Test dig selv
TestTest dig selv


Nøgleord:

DigComp; Uddannelse, Kursus


Objectives:
 • Kendskab til EU uddannelses- og kursusområder
 • Forståelse for DigComp’s baggrund og omfang
 • Forståelse for DigCompEdu’s baggrund og omfang
 • Kendskab til DigCompEdu’s struktur og indhold: brugermuligheder

Beskrivelse:

DigComp’s operationelle implikationer for undervisere og organisationer hviler på selve grunden til dets eksistens og det officielle EU-dekret, det stammer fra.

Lige siden første officielle publikation og til i dag tæller DigComp litteraturen adskillige opfølgende dokumenter, der bidrager til at styrke, opdatere og videreudvikle EU-ressourcer ifm. uddannelse og kurser i digitale kompetencer for EU-borgere.