RESET: Identifikation af afgørende kompetencebehov for undervisere på erhvervsuddannelser

Formålet med RESET-projektet er at tilbyde brugbare løsninger til post-pandemisk uddannelse for undervisere i erhvervsuddannelsessektoren. Første del af projektet fokuserede partnernes desk research samt på indsamling af data via spørgeskema for at undersøge underviseres behov for at udvide digitale kompetencer.

Et spørgeskema designet til at afdække underviseres digitale kompetenceniveau samt dagligt tidsforbrug i forhold til online undervisning afslørede kernekompetencer og manglende kompetencer. I alt 1.016 spørgeskemaer blev sendt ud, hvoraf 308 blev besvaret – en svarrate på 30%. Undersøgelsen gav overblik over digitale kompetencer i partnerlandene og har bidraget med viden om manglende kompetencer både på tværs af og nationalt i disse lande.

Undersøgelsen er blevet understøttet af desk research og analyse i alle partnerlande: Danmark, Tyskland, Italien, Spanien og Europa. Online undervisningen under COVID-19 nedlukningen viste sig at være udfordrende for eleverne og var også meget vanskelig for undervisere og øvrige ansatte involveret i afvikling af undervisning. Desk researchen er baseret på indsamling og analyse af officielle dokumenter udgivet af EU samt nationale og regionale instanser omkring dynamikker, behov og prioriteter relateret til underviseres digitale færdigheder.

Resultatet er en identifikation af 10 afgørende kompetencebehov, der skal afhjælpes via 10 specifikt udviklede undervisningsforløb for undervisere på erhvervsuddannelser.

Undervisningforløb

Digital markedsføring af erhvervsuddannelsesudbud
Kvalitetsundervisning for elever med specifikke behov
Optimering af online erhvervsuddannelser – digitale værktøjer og ressourcer
Analyse af digitale ressourcer og forståelse for digital validitet
Klasserumsledelse: elevers løbende involvering i det virtuelle klasserum
Teamwork og samarbejde i det virtuelle klasselokale
Digitale kompetencer for undervisere og organisationer: operationelle implikationer
Budgettering og mobilisering af ressourcer til digital omstilling på erhvervsskoler
Cybersikkerhed og databeskyttelse for udbydere af erhvervsuddannelser
Digital certificering af erhvervsuddannelser


Pt. udvikler projektets partnere undervisningsforløb og operative værktøjer indenfor ovennævnte emner med det formål bedre at kunne støtte undervisere og udbydere af erhvervsuddannelser generelt i omlægning til online undervisning. Basisgrundlaget for udviklingen er DigCompEdu, the European Framework for the Digital Competence of Educators. De 10 undervisningsforløb og de operative værktøjer forventes lanceret og testet i 2023.