Nyheder


Sådan gøres digital uddannelse tilgængelig: Matrix, læringsmoduler og -værktøjer forklaret i RESET-projektets operationelle guidelines

RESET-projektet offentliggør publikation af operationelle guidelines for udbydere af erhvervsuddannelser. Under titlen ”Operationelle guidelines for udbydere af erhvervsuddannelser” introducerer dokumentet alle RESETs læringsmoduler og -værktøjer, inklusive tips til hvordan og hvornår de skal bruges. Som svar på det stigende brug af digitale teknologier i forbindelse med uddannelse, yderligere øget pga. COVID-19 pandemien, har projektet forsøgt at imødegå erhvervsskolernes digitale behov. Projektets operationelle guidelines er udviklet til at hjælpe skolerne navigere i den aktuelle digitale omstilling samt forbedre ansattes digitale kompetencer i tråd med The European Framework on Digital Competencies of Teachers and Trainers (DigCompEdu). Publikationen af disse guidelines er et markant skridt i retning af at understøtte erhvervsskolernes digitale omstilling samt forbedre kvaliteten af uddannelserne. For mere information og download af de operationelle guidelines, gå venligst til projektets hjemmeside: project-reset.eu Det toårige RESET-projekt er baseret på nylig udvikling indenfor digitalisering af uddannelse. COVID-19 pandemien har accelereret skiftet til digital læring over hele Europa. Mens nogle undervisere tilpassede sig denne realitet bedre end andre, var det stadig en stor forandring for alle. For at understøtte omstillingen og samtidig styrke og stabilisere digitale læringsmetoder, har RESET-projektet udviklet en bred vifte af læringsmoduler og -værktøjer. Disse er tilgængelige for alle i Europa, da de blev udarbejdet af et internationalt Erasmus+ konsortium bestående af syv partnere fra fem forskellige lande. Læringsmoduler og -værktøjer er målrettet erhvervsskoler og har til formål at øge individuelle digitale kompetencer, og de er alle tilgængelige på RESETs hjemmeside. Den sidste milepæl inden projektets afslutning var at udvikle RESETs operationelle guidelines, der fungerer som en praktisk brugermanual for samtlige RESET læringsmaterialer.   For mere information om RESET: RESET hjemmeside: RESET - Resources for Post-Pandemic Effective Training (project-reset.eu) RESET Facebook: Project RESET | Facebook

Læs mere

Resources for Post-Pandemic Effective Training (RESET): Test og validering af RESET projektresultater

I løbet af RESET-projektet har 7 partnerinstitutioner fra 5 forskellige lande i fællesskab udarbejdet en bred vifte af læringsmateriale. Træningsmoduler og hjælpeværktøjer er målrettet udbydere af erhvervsuddannelser i deres arbejde med at øge digitale kompetencer for medarbejdere og elever. Det hele er tilgængeligt her: RESET Platform. For at checke materialets relevans både overordnet og i forhold til projektets målsætninger er der udført en grunding test- og valideringsproces. Det første skridt skete i sammenhæng med udarbejdelse af test- og valideringsplanen. Dette interne dokument var henvendt til projektpartnerne og tjente som en fælles vejledning til at udføre testaktiviteter samt udarbejde et samlet sæt af understøttende dokumenter. Alle partnere udførte lokale test- og valideringsaktiviteter, der involverede et antal målgrupper, som efterfølgende gav værdifulde kommentarer og feedback til RESETs læringsmateriale. Hver partner opsummerede denne feedback i en rapport, som blev afleveret til projektkoordinatoren i forbindelse med afslutningen af RESET-projektet. Al feedback indsamlet af de forskellige partnere er hovedsagelig positiv og understreger fordelene ved at benytte materialerne. Partnergruppens sidste opgave er udarbejdelse af RESET Operational Vejledning til Erhvervsuddannelser, som vil udgøre en praktisk guide til, hvordan man bruger RESET materialerne. Vejledningen vil være tilgængelig på projektets hjemmeside i slutningen af januar 2024 på alle partnersprog.   For mere information om RESET: RESET hjemmeside: RESET - Resources for Post-Pandemic Effective Training (project-reset.eu) RESET Facebook: Project RESET | Facebook

Læs mere

Partnerorganisationer afvikler succesfuld afslutningskonference for RESET-projektet

Den 24. oktober 2023 var Bruxelles vært for RESET-projektets afslutningskonference. Projektet er et internationalt samarbejde med det formål at omdefinere effektiv læring i tiden efter COVID-19 pandemien. RESET, medfinansieret af Den Europæiske Kommission via Erasmus+ programmet, tæller syv organisationer fra fem lande (Italien, Danmark, Tyskland, Belgien og Spanien), som sammen har det mål at styrke erhvervsuddannelsessystemets modstandsdygtighed og tiltrækningskraft som et svar på de udfordringer, COVID-19 pandemien har bragt med sig. Begivenheden fejrede projektets transformerende rejse mod styrkelse af erhvervsuddannelsesudbyderes digitale kompetencer. Afslutningskonferencen fungerede som en vigtig platform for dybdegående diskussioner om projektets positive status med fokus på fuldførte målsætninger og skitsering af de sidste nødvendige skridt for at kunne afslutte projektet på triumferende vis. IHF og IAL FVG bød varmt velkommen til alle deltagere og satte tonen for konferencens informative præsentationer, der fremhævede de markante fremskridt, der er sket undervejs i projektet. Med den belgiske partner som vært (IHF) dykkede konsortiet ned i en omfattende udforskning af projektets resultater. Diskussioner var centreret omkring de vigtigste nøglepunkter og kastede lys på værdifuld viden genereret via analyse af projektets platform. Konferencen beskæftigede sig også med kommende projektopgaver, og konsortiet var især optaget af de afsluttende aktiviteter, der skal sikre projektets fortsatte succes. Dette inkluderede planlægning af såkaldte Multiplier Events samt strategiske måder at dele og promovere projektet, samtidig med man naturligvis fastholder de højeste kvalitetsstandarder. Aktive og engagerede deltagere udmøntede sig i en inspirerende konference, hvor der blev delt mange vigtige og værdifulde synspunkter, der vil bidrage til at afslutte projektet på succesfuld vis. Under en ‘bordet-rundt-debat’ var der en væsentlig diskussion om projektets miljømæssige, sociale og digitale bæredygtighed. Denne involverede en præsentation af RESET Green Guidelines, som er designet til at promovere en grønnere tilgang til projektmøder. Alle partnere delte deres ’best practice’ relateret til disse retningslinjer, og der var således en rig udveksling af ideer. Konferencen sluttede med en omfattende opsummering af opgaver og deadlines samt en påmindelse om, at deltagerbeviser ville blive distribueret digitalt i tråd med projektets forpligtelse til at forblive papirløs.     For mere information om RESET: RESET hjemmeside: RESET - Resources for Post-Pandemic Effective Training (project-reset.eu) RESET Facebook: Project RESET | Facebook

Læs mere

RESET-projektet afslører innovative læringsmoduler og værktøjer

RESET (Resource for Post-Pandemic Effective Training) er et ambitiøst Erasmus+ projekt, støttet af Europa-Kommissionen, der består af et konsortium af syv organisationer fra fem europæiske lande (Italien, Belgien, Danmark, Tyskland og Spanien). Projektet er designet til at tackle udfordringer, som COVID-19-pandemien har medført inden for erhvervsuddannelsesområdet. I en verden, der er dybt forandret af pandemien, sigter RESET mod at styrke erhvervsuddannelsessystemets modstandsdygtighed og effektivitet samt fremme digitalisering af uddannelse i overensstemmelse med europæiske politikker. Projektet fokuserer på lærere, vejledere og koordinatorer for at give dem de nødvendige værktøjer og læring til at tilpasse sig det nye digitale landskab. Da COVID-19-pandemien accelererede, skete samtidig et skifte til digital uddannelse. RESET har været frontløber i forhold til at ruste undervisere med nødvendige færdigheder og viden, for at de kan trives i efterdønningerne af Covid-19 pandemien. Omfattende uddannelses- og læringskurser: Digital marketing for EUD-udbud. Lær at promovere uddannelsesservices inden for EUD effektivt. Opdag strategier for online markedsføring af dine kursere. Klasserumsledelse (1): fastholdelse af elevernes engagement i det virtuelle klasseværelse - digitale mind maps til fagligt samarbejde. Udforsk teknikker til at holde deltagere engagerede i virtuelle klasser. Forstå grundprincipperne i mind maps for bedre planlægning og samarbejde. Klasserumsledelse (2): fastholdelse af elevernes engagement i det virtuelle klasseværelse - mind maps, det grundlæggende. Digitale mind maps til professionelt samarbejde: Lær at bruge digitale mind maps til at lette professionelt samarbejde. Analyse af digitale ressourcer og forståelse af digital pålidelighed: Forstå, hvordan man vurderer pålideligheden af digitale ressourcer til dine lektioner. Teamwork og det digitale klasselokale. Udforsk vigtige metodologiske perspektiver for at skabe et samarbejdende digitalt klasseværelse. Mikro-digital legitimation til EUD: Opdag konceptet med mikro-legitimationer og deres potentiale til videre certificeret læring. Digital kvalitetsuddannelse for elever med særlige behov: Lær hvordan du kan støtte elever med særlige behov, herunder visuelle hjælpemidler, støtteteknologi og struktureret litteraturundervisning. Cybersikkerhed og databeskyttelse på erhvervsuddannelsesområdet: Identificer cyber-risici og lær, hvordan du beskytter din identitet og data online. DigComp for undervisere og organisationer: Operationelle implikationer. Forstå de operative implikationer af DigComp-platformen for undervisere og organisationer. Budgettering og mobilisering af ressourcer til digital omstilling: Dyk ned i kernen af digitalisering, optimer servicelevering og styrk direkte forbindelser med målgrupper. Optimering af digital erhvervsuddannelse: digitale redskaber og ressourcer – læringsformer og roller. Gør læringsoplevelsen bedre med Klar til at ’Moodle’. Optimering af digital erhvervsuddannelse – LMS og mål: Udløs potentialet i Learning Management Systems (LMS) og læringsmål. Udnyt digitale værktøjer til at følge fremskridt.   Operationelle værktøjer: SWOT-analyse: Et strategisk værktøj til at forstå styrker, svagheder, muligheder og trusler ved et projekt eller en virksomhed. Samling af mindmap-softwareværktøjer: En samling af mindmap-softwareværktøjer til forbedret organisering og planlægning. Vurdering af digitale ressourcer: En tjekliste til analyse af digitale ressourcer og vurdering af deres pålidelighed. Vores praksis vedrørende videokonferencesystem: En guide til best practice vedrørende videokonferencesystemer. Implementering af et trygt og sikkert digitalt klasseværelse: Spørgsmål til oprettelse af et trygt og sikkert digitalt klasseværelse. Mikro-legitimationskontrol: En tjekliste til at udforske potentialet for mikro-legitimationer i virtuel læring. Guide til Google Docs: En guide til brug af Google Docs-funktioner for elever med læse- og skrivevanskeligheder. Checkliste i cybersikkerhed: En tjekliste til styrkelse af online sikkerhed. Klar til ’at Moodle’: En vejledning til at komme i gang med Moodle, et learning management system. Operationalisering af DigComp ressourcer for udbydere af erhvervsuddannelser og i forbindelse med Livslang Læring Årlige IT-budgetskabeloner: To værktøjer til at estimere årlige IT-budgetter for organisationer. Ved at tilbyde ressourcer, læring og vejledning udgør RESET et fyrtårn for erhvervsuddannelsesudbydere og undervisere, der søger at navigere i det digitale landskab.   For mere information om RESET-projektet og materialer: RESET Website: RESET - Resources for Post-Pandemic Effective Training (project-reset.eu) RESET Facebook: Project RESET | Facebook

Læs mere

RESET: Identifikation af afgørende kompetencebehov for undervisere på erhvervsuddannelser

Formålet med RESET-projektet er at tilbyde brugbare løsninger til post-pandemisk uddannelse for undervisere i erhvervsuddannelsessektoren. Første del af projektet fokuserede partnernes desk research samt på indsamling af data via spørgeskema for at undersøge underviseres behov for at udvide digitale kompetencer. Et spørgeskema designet til at afdække underviseres digitale kompetenceniveau samt dagligt tidsforbrug i forhold til online undervisning afslørede kernekompetencer og manglende kompetencer. I alt 1.016 spørgeskemaer blev sendt ud, hvoraf 308 blev besvaret – en svarrate på 30%. Undersøgelsen gav overblik over digitale kompetencer i partnerlandene og har bidraget med viden om manglende kompetencer både på tværs af og nationalt i disse lande. Undersøgelsen er blevet understøttet af desk research og analyse i alle partnerlande: Danmark, Tyskland, Italien, Spanien og Europa. Online undervisningen under COVID-19 nedlukningen viste sig at være udfordrende for eleverne og var også meget vanskelig for undervisere og øvrige ansatte involveret i afvikling af undervisning. Desk researchen er baseret på indsamling og analyse af officielle dokumenter udgivet af EU samt nationale og regionale instanser omkring dynamikker, behov og prioriteter relateret til underviseres digitale færdigheder. Resultatet er en identifikation af 10 afgørende kompetencebehov, der skal afhjælpes via 10 specifikt udviklede undervisningsforløb for undervisere på erhvervsuddannelser. Undervisningforløb Digital markedsføring af erhvervsuddannelsesudbud Kvalitetsundervisning for elever med specifikke behov Optimering af online erhvervsuddannelser – digitale værktøjer og ressourcer Analyse af digitale ressourcer og forståelse for digital validitet Klasserumsledelse: elevers løbende involvering i det virtuelle klasserum Teamwork og samarbejde i det virtuelle klasselokale Digitale kompetencer for undervisere og organisationer: operationelle implikationer Budgettering og mobilisering af ressourcer til digital omstilling på erhvervsskoler Cybersikkerhed og databeskyttelse for udbydere af erhvervsuddannelser Digital certificering af erhvervsuddannelser
Pt. udvikler projektets partnere undervisningsforløb og operative værktøjer indenfor ovennævnte emner med det formål bedre at kunne støtte undervisere og udbydere af erhvervsuddannelser generelt i omlægning til online undervisning. Basisgrundlaget for udviklingen er DigCompEdu, the European Framework for the Digital Competence of Educators. De 10 undervisningsforløb og de operative værktøjer forventes lanceret og testet i 2023.

Læs mere

Projekt RESET: Hjemmeside er nu lanceret

RESET-projektets hjemmeside er nu tilgængelig på https://project-reset.eu/ med information om projektets målsætninger, aktiviteter og resultater. Hovedformålet med RESET-projektet er at udvikle effektive løsninger til den digitale undervisning i kølvandet på COVID-pandemien, som har haft store konsekvenser for alle brancher, ikke mindst uddannelse og entreprenørskab. Løsninger udvikles med stort fokus på at forstærke SMV’ers modstandskraft og innovations-kompetencer, da disse virksomheder i høj grad er rygraden af den europæiske økonomi. Den brugervenlige platform er udviklet af projektkonsortiets spanske partner, IWS (Internet Web Solutions) og vil løbende blive opdateret med nyheder fra samtlige projektpartnere. Platformen er tilgængelig på fem sprog (engelsk, spansk, dansk, tysk og italiensk) og består af følgende dele, som er optimeret til forskellige enheder og browsere: HJEM: brugerintroduktion til RESET platformen via information om: Projektet Værktøjer Undervisning   PROJEKT: information om projektets formål og baggrund samt hvordan projektet bl.a. har til hensigt at forbedre afviklingen af fjern- og hybridundervisning, samtidig med at både undervisere og elever opnår øgede digitale kompetencer. PARTNERE: korte præsentationer af projektpartnerne. ANALYSE: projektets statistisk over digitale undervisnings-kompetencer på de erhvervsrettede uddannelser udarbejdet via analyse af relevante officielle rapporter på europæisk, nationalt og lokalt plan. TRÆNING OG VÆRKTØJER: undervisningsmoduler i form af korte kurser samt gratis redskaber og værktøjer tilgængelige på flere forskellige sprog. MATRIX: projektets resultater opstillet i et matrixskema, der kan bruges af erhvervsrettede uddannelser ift. at klassificere deres evne til at forudse og identificere digitale behov samt udvikle strategier til implementering af digitale løsninger i undervisningen.  NYHEDER: projektets nyheder, som løbende opdateres. SAMARBEJDSPARTNERE: projektets samarbejdspartnere, der medvirker til at udbrede kendskabet til RESET overfor projektets målgrupper og øvrige interessenter. RESET ledes af syv projektpartnere fra fem lande, Tyskland, Italien, Belgien, Danmark og Spanien, og er medfinansieret af EUs Erasmus+ Program.

Læs mere

Erasmus+-projektet RESET har Kick-off

Erasmus+ projektet RESET - Resources for Post-pandemic Effective Training – blev lanceret med et online Kick-Off Meeting d. 23. februar 2022. Det er startskuddet til det arbejde, der skal lede til skabelsen af målrettede undervisningsværktøjer, som kan være med til at udvikle digitale, pædagogiske kompetencer og færdigheder hos fagprofessionelle på erhvervsuddannelser i EU. Konsortiet er sammensat af meget erfarne partnere: IAL FVG – Ansøger (IT) EPIC European Platform for International Cohesion (IT) NLP Aalborg/ Center for Unges Livsmestring (DK) Aalborg Handelsskole (DK) IHK- Projektgesellschaft MBH (DE) IHF Institut De Haute Formation Aux Politiques Communautaires (BE) Internet Web Solutions (ES)   Flere rapporter har fremhævet, hvordan COVID-19-pandemien har fremskyndet digitaliseringen. Situationen har imidlertid også påvist huller i den digitale viden og færdigheder hos EUD-lærere, undervisere, koordinatorer og andet personale. Derfor er RESET projektet dedikeret til identificere og kortlæggge digitale behov hos fagprofessionelle på erhvervsuddannelserne. Det sker for at kunne skabe værktøjer (ved hjælp af DigCompEdu, den europæiske ramme for underviseres digitale kompetencer). "I hvilket omfang er jeg i stand til at identificere, vurdere og udvælge digitale ressourcer til at understøtte og styrke undervisning og læring?". Det er blot et af de spørgsmål, der vil blive undersøgt, udviklet og implementeret af RESET-projektet på en praktisk måde for at imødekomme erhvervsuddannelsernes faktiske digitale behov. Hvis du vil vide mere om digitale kompetencer, så tag et kig på EU's ” DigComp 2.1, den digitale kompetenceramme for borgere”

Læs mere