Nyheder


RESET: Identifikation af afgørende kompetencebehov for undervisere på erhvervsuddannelser

Formålet med RESET-projektet er at tilbyde brugbare løsninger til post-pandemisk uddannelse for undervisere i erhvervsuddannelsessektoren. Første del af projektet fokuserede partnernes desk research samt på indsamling af data via spørgeskema for at undersøge underviseres behov for at udvide digitale kompetencer. Et spørgeskema designet til at afdække underviseres digitale kompetenceniveau samt dagligt tidsforbrug i forhold til online undervisning afslørede kernekompetencer og manglende kompetencer. I alt 1.016 spørgeskemaer blev sendt ud, hvoraf 308 blev besvaret – en svarrate på 30%. Undersøgelsen gav overblik over digitale kompetencer i partnerlandene og har bidraget med viden om manglende kompetencer både på tværs af og nationalt i disse lande. Undersøgelsen er blevet understøttet af desk research og analyse i alle partnerlande: Danmark, Tyskland, Italien, Spanien og Europa. Online undervisningen under COVID-19 nedlukningen viste sig at være udfordrende for eleverne og var også meget vanskelig for undervisere og øvrige ansatte involveret i afvikling af undervisning. Desk researchen er baseret på indsamling og analyse af officielle dokumenter udgivet af EU samt nationale og regionale instanser omkring dynamikker, behov og prioriteter relateret til underviseres digitale færdigheder. Resultatet er en identifikation af 10 afgørende kompetencebehov, der skal afhjælpes via 10 specifikt udviklede undervisningsforløb for undervisere på erhvervsuddannelser. Undervisningforløb Digital markedsføring af erhvervsuddannelsesudbud Kvalitetsundervisning for elever med specifikke behov Optimering af online erhvervsuddannelser – digitale værktøjer og ressourcer Analyse af digitale ressourcer og forståelse for digital validitet Klasserumsledelse: elevers løbende involvering i det virtuelle klasserum Teamwork og samarbejde i det virtuelle klasselokale Digitale kompetencer for undervisere og organisationer: operationelle implikationer Budgettering og mobilisering af ressourcer til digital omstilling på erhvervsskoler Cybersikkerhed og databeskyttelse for udbydere af erhvervsuddannelser Digital certificering af erhvervsuddannelser
Pt. udvikler projektets partnere undervisningsforløb og operative værktøjer indenfor ovennævnte emner med det formål bedre at kunne støtte undervisere og udbydere af erhvervsuddannelser generelt i omlægning til online undervisning. Basisgrundlaget for udviklingen er DigCompEdu, the European Framework for the Digital Competence of Educators. De 10 undervisningsforløb og de operative værktøjer forventes lanceret og testet i 2023.

Læs mere

Projekt RESET: Hjemmeside er nu lanceret

RESET-projektets hjemmeside er nu tilgængelig på https://project-reset.eu/ med information om projektets målsætninger, aktiviteter og resultater. Hovedformålet med RESET-projektet er at udvikle effektive løsninger til den digitale undervisning i kølvandet på COVID-pandemien, som har haft store konsekvenser for alle brancher, ikke mindst uddannelse og entreprenørskab. Løsninger udvikles med stort fokus på at forstærke SMV’ers modstandskraft og innovations-kompetencer, da disse virksomheder i høj grad er rygraden af den europæiske økonomi. Den brugervenlige platform er udviklet af projektkonsortiets spanske partner, IWS (Internet Web Solutions) og vil løbende blive opdateret med nyheder fra samtlige projektpartnere. Platformen er tilgængelig på fem sprog (engelsk, spansk, dansk, tysk og italiensk) og består af følgende dele, som er optimeret til forskellige enheder og browsere: HJEM: brugerintroduktion til RESET platformen via information om: Projektet Værktøjer Undervisning   PROJEKT: information om projektets formål og baggrund samt hvordan projektet bl.a. har til hensigt at forbedre afviklingen af fjern- og hybridundervisning, samtidig med at både undervisere og elever opnår øgede digitale kompetencer. PARTNERE: korte præsentationer af projektpartnerne. ANALYSE: projektets statistisk over digitale undervisnings-kompetencer på de erhvervsrettede uddannelser udarbejdet via analyse af relevante officielle rapporter på europæisk, nationalt og lokalt plan. TRÆNING OG VÆRKTØJER: undervisningsmoduler i form af korte kurser samt gratis redskaber og værktøjer tilgængelige på flere forskellige sprog. MATRIX: projektets resultater opstillet i et matrixskema, der kan bruges af erhvervsrettede uddannelser ift. at klassificere deres evne til at forudse og identificere digitale behov samt udvikle strategier til implementering af digitale løsninger i undervisningen.  NYHEDER: projektets nyheder, som løbende opdateres. SAMARBEJDSPARTNERE: projektets samarbejdspartnere, der medvirker til at udbrede kendskabet til RESET overfor projektets målgrupper og øvrige interessenter. RESET ledes af syv projektpartnere fra fem lande, Tyskland, Italien, Belgien, Danmark og Spanien, og er medfinansieret af EUs Erasmus+ Program.

Læs mere

Erasmus+-projektet RESET har Kick-off

Erasmus+ projektet RESET - Resources for Post-pandemic Effective Training – blev lanceret med et online Kick-Off Meeting d. 23. februar 2022. Det er startskuddet til det arbejde, der skal lede til skabelsen af målrettede undervisningsværktøjer, som kan være med til at udvikle digitale, pædagogiske kompetencer og færdigheder hos fagprofessionelle på erhvervsuddannelser i EU. Konsortiet er sammensat af meget erfarne partnere: IAL FVG – Ansøger (IT) EPIC European Platform for International Cohesion (IT) NLP Aalborg/ Center for Unges Livsmestring (DK) Aalborg Handelsskole (DK) IHK- Projektgesellschaft MBH (DE) IHF Institut De Haute Formation Aux Politiques Communautaires (BE) Internet Web Solutions (ES)   Flere rapporter har fremhævet, hvordan COVID-19-pandemien har fremskyndet digitaliseringen. Situationen har imidlertid også påvist huller i den digitale viden og færdigheder hos EUD-lærere, undervisere, koordinatorer og andet personale. Derfor er RESET projektet dedikeret til identificere og kortlæggge digitale behov hos fagprofessionelle på erhvervsuddannelserne. Det sker for at kunne skabe værktøjer (ved hjælp af DigCompEdu, den europæiske ramme for underviseres digitale kompetencer). "I hvilket omfang er jeg i stand til at identificere, vurdere og udvælge digitale ressourcer til at understøtte og styrke undervisning og læring?". Det er blot et af de spørgsmål, der vil blive undersøgt, udviklet og implementeret af RESET-projektet på en praktisk måde for at imødekomme erhvervsuddannelsernes faktiske digitale behov. Hvis du vil vide mere om digitale kompetencer, så tag et kig på EU's ” DigComp 2.1, den digitale kompetenceramme for borgere”

Læs mere