Feedback
Budgettering og mobilisering af ressourcer til digital omstilling
    Afspil lydfil    |    Download indhold: /    |   


Introduktion til IT-investeringer for uddannelses- og kursusudbydere
DisclaimerKlik for at læse

Harmonisering af IT og uddannelse

Digitaliseringen af uddannelser og kursers økosystem indikerer først og fremmest en fornyet “kulturel” tilgang til den horisont af muligheder, der er gjort tilgængelig via udnyttelsen af IT til uddannelse og kurser.

 

Start en investeringsportefølje

Omfavnelsen af denne nye kultur er ikke gratis…ledere er nødt til at møde udfordringen om skalerbarheden af IT-investeringer til uddannelse og kurser:

 • Stordriftsfordele
 • Oplevelsesøkonomi
Et dobbelt fokusKlik for at læse

Hvorfor overhovedet tænke på digitalisering?

Klarere og hurtigere match med forventninger. Kernen i digitalisering   handler om at blive mere strategisk og effektiv i udbydelsen af services og i   etableringen af en direkte forbindelse med sin organisations   referencekohorte samt de meste relevante interessenter og   interessegrupper.

 

En organisations- og elevrettet IT-portefølje

Kernen i digitalisering handler om at blive mere strategisk og effektiv i   udbydelsen af services og i etableringen af en direkte forbindelse med sin   organisations referencekohorte samt de meste relevante interessenter og   interessegrupper.

Dette skal man ændre i forbindelse med IT-investeringer
Gør op med dårlige vanerKlik for at læse

Dårlig, overfladisk planlægning er bestemt til at mislykkes

De fleste organisationer, der begiver sig afsted mod digitalisering, indser ikke, hvor mange bump på vejen der vil være. Tilgængeligheden af kapital og økonomiske ressourcer er bare begyndelsen: konkrete forandringer sker, når ledere ved, hvordan man sætter ovennævnte i søen. 

 

Konkrete fordele vil synliggøres og konsolideres i det lange løb

Der er intet formål med at gøre organisationens forpligtelse til nye IT-baserede måder at gøre tingene på mere stragegisk, hvis folk ikke er villige til at acceptere det faktum, at positive følger først vil ske, når:

 • IT integreres på et strukturelt niveau
 • Undervisere er klædt på til at vurdere IT-løsninger i overensstemmelse hermed
Tre almindelige fejl man skal kende og undgåKlik for at læse

 

 1. En make-it-rain tilgang
  Penge er investeret i for mange ting på samme tid med den fejlagtige forventning, at gode ting vil ske uanset hvad – penge ses altså som et mål og ikke en ressource…
 2. Prioritering af investeringer, hvor det egentlig ikke er nødvendigt
  Det er mest sandsynligt, at en stor del af de tilgængelige ressourcer bliver allokeret til fysisk og software infrastruktur, mens man ignorerer og/eller undervurderer de tiltag, der er nødvendige for at uddanne menneskelig kapital.
 3. Mangel på omfattende overblik
  Det konkurrenceprægede digitaliseringslandskab viser sig nyttigt, når den underliggende strategi prioriterer de områder, hvor det er mest nødvendigt – ikke bare dem, der råber højest…

 

Tegn på problemerKlik for at læse

De røde flag

Erfaring har vist, at der nogle klare indikatorer, der straks skal opfattes som et nødråb. Når først disse begynder at manifestere sig, er det vigtigt, at ledere træder til, samler information om, hvad der foregår og derefter handler i overensstemmelse hermed.

Des mere de ignoreres, desto længere driver organisationen væk fra planen.

Typiske scenarier:

 • Entropi på tværs af kommandovejen
 • Over-komplicering af relativt nemme og strømlinede processer
 • Dårlig ledelse og mangel på ansvar (f.eks. fristelse til at føre laissez faire politik)
Hvorfor behovet for en køreplan?Klik for at læse

Sæt koordinaterne

Hvis man går ud fra, at en organisation er villig til at forpligte sig på langt sigt og anerkender den tid, det tager at få et nyt IT setup til at skabe værdi, så vil selv sådan en organisation snart tabe fokus og interesse i, hvad de laver og hvorfor, hvis der ikke findes konkrete parametre, man kan måle sig på.

Med dårlig planlægning og isolation fra vigtige interessenter vil enhver investering af tid og kræfter sandsynligvis opfattes som en byrde snarere end en konkret mulighed – for ikke at tale om risikoen ved at investere uden nogen reel gevinst.

Dette skal man gøre i forbindelse med IT-investeringer
Start fra bundenKlik for at læse

IT og digital bevidsthed

 • Oplevelserne i EUs uddannelses- og kursussystem under pandemien demonstrerede, at Livslang Læring netværket er særdeles uforberedt på at støtte “organisatorisk” kontinuitet udover de traditionelle status-quo paradigmer og modeller.
 • Dette faktum tvinger ledere til at indse den barske realitet: den organisation, de arbejder for, har højst sandsynligt ikke en robust, pålidelig og konsolideret forståelse for, hvad de kan præstere med digitale teknologier:
  • Hverken i forhold til at bruge IT til at udbyde uddannelser,
  • …eller til at strømline og opskalere gode praksisser / organisatorisk forandring.
IT-porteføljens styringscyklusKlik for at læse
PlanlægningKlik for at læse

Svar på det basale spørgsmål: hvad har vi brug for?

For uddannelsesinstitutioners vedkommende bør emnet holdes relativt simpelt og strømlinet, da de fleste fysiske og software ressourcer, de har brug for, for størstedelens vedkommende er gratis tilgængeligt på internettet.

…og hvorfor har vi brug for det?

Det vil sige: hvorfor forpligter vi os selv – og vores ressourcer – til at begynde med?

Lederes svar på dette spørgsmål bør stort set relatere sig til:

 • Hvem har fordel af det? (Dvs. elever, undervisere og organisationen som en helhed).
 • Hvad vil være en omkostningseffektiv tilgang til at opskalere digitalisering?
Planlægning– fire levedygtige modeller til budgetteringKlik for at læse

The group of methodologies applied to budgeting

 • ANALOGISK benchmarking i forhold til tidligere (og lignende) erfaringer, hvis til rådighed
 • PARAMETRISK historiske data rekalkuleres på basis af nuværende omstændigheder og kontekst
 • TOP-DOWN det overordnede beløb distribueres til budgetter for hver specifik omkostningskategori (software vs hardware)
 • BOTTOM-UP fra budgetter allokeret til hver omkostningskategori genereres det overordnede budget

 

Analogisk Parametrisk Top-down Bottom-up

Meget pålideligt, men det indebærer eksistensen af data og referencer, der måske ikke er fuldt tilgængelige / lette at få adgang til. 

Det er bedre at undgå denne model i tilfælde af, man ikke kan få adgang til nødvendige data og/eller disse ikke er faktabaserede.

Endnu mere pålidelig end den analogiske model, men meget kompleks at styre.

Det er bedre at undgå den parametriske model, selv i de tilfælde hvor historiske data er tilgængelige, da der ikke er klarhed over den process, der leder til optimering og aktualisering.

Meget pålidelig og sikker. Det indebærer, at man har en stor sum til rådighed, som distribueres mellem forskellige omkostnings-kategorier (f.eks. personale, energi, osv.).

Ledere har relativt frie tøjler til at allokere et passende IT-budget – men under strenge begrænsninger.

Meget pålidelig og fleksibel.

Den drilske del er, at ledere måske overvurderer det overordnede budget, de har til rådighed og er nødt til at ændre i budgettet på et senere tidspunkt.

 

StyringKlik for at læse

Ressourcer

Ressourcer kan allokeres til at fra:

 • Hardware
 • Software
 • Menneskelig kapital

Hardware og software er relativt lette at sammenligne og benchmarke i forhold til det tilbud, man sidder med. Det er den menneskelige faktor, der fremstår som den klart største variabel i forhold til styring.

En stor del af økonomiske ressourcer allokeret til IT-budgettering bør overvejes i forhold til, hvad organisationen har behov for ud fra et uddannelses- og kursusperspektiv for at få hardware og software til at fungere.

Informationsflow

Ledelsens process vil helt sikkert generere bidder af information, der stammer fra nyligt implementerede IT-processer. Denne information er yderst vigtigt for at bestemme pålideligheden og effektiviteten af det nuværende setup, og/eller om gamle ressourcer blot suger sig fast på mere konkrete ressourcer, der fremmer forandring. 

 

ForandringKlik for at læse

Indvirkningsfuld forandring

En systemisk bevidsthed, om hvordan en organisation, og mennesker, reagerer på processen,  vil give ledere en bedre idé om, hvordan man:

 • accelererer processen – og skalerer den mest effektivt
 • minimerer risici og konflikter
 • strategisk opnår endnu mere indvirksningsfulde milepæle
 • fokuserer på, hvilket interesseområde mangler den fornødne opmærksomhed
 • forebygger ubalance mellem organisationens vision for digitalisering og organisationens selvopfattelse
 • mere strategisk allokerer ressourcer
 • konsoliderer og kapitaliserer på gode praksisser
 • via erfaringer ved, hvor og hvornår man skal gribe ind
TilpasningKlik for at læse
Test → Validering → Konsolidering Klik for at læse

Et feedback system for kvalitet

Organisationer og ledelse vil ikke have en “definitiv” evaluering af pålideligheden af den process, der pt. er i gang, før de får erfaringsbaseret feedback fra: 

 • Elever, vedrørende deres opfattelse af læringsoplevelsen
 • Undervisere, vedrørende deres opfattelse af undervisningsoplevelsen

Det er essentielt, at organisationen opretter et feedback-system, der kan informere om nyligt implementerede setups, og hvordan brugernes oplevelse påvirkes.

Opbygning af et system, der vedrører følgende to punkter:

 1. Skræddersyet feedback system konfigureret med kvantitative KPI’er (f.eks. bedøm din tilfredshed fra X til Z) og kvalitative evalueringsparametre (f.eks. vanskeligheder ved at håndtere tilgængeliggjort uddannelsesindhold og –materiale), henvendt til både elever og undervisere.
 2. Skræddersyet beslutningsmodel centreret omkring god praksis, der understøtter og letter organisationens forståelse for, hvilke forandringer / indgreb er mest egnede til fremskridt og udvikling.
Master budgetKlik for at læse

Traditionel budgettering

Produktions- og servicevirksomheder laver deres budget på baggrund af: 

 1. Forventet økonomisk flow (profit)
 2. Forventet financielt flow (investeringsafkast)

I dets mest intuitive visualisering tolkes budgettering typisk i et tretrins flow: 

 

Operativt budget

 

Økonomisk budget

 

Finansbudget

Operativ programmering
Prognoser for arbejdsbyrde og nødvendige ressourcer for implementering
Programkonsolidering
Analyse af sammenhængen og stabiliteten af organisationens langsigtede strategiske mål
Financiel levedygtighed
Råderum over passende ressourcer til løbende og fremtidige behov

 

Det sjove ved IT-budgettering for uddannelses- og kursusudbydereKlik for at læse

Budgettering for IT udvikling

Uddannelses- og kursusudbydere opfordres til at omfavne logikken ved program → konsolidering → levedygtighed og til at den i deres økosystem:

 • I hvor stor grad kan IT teknologier hjælpe os til at udvide den gruppe af mennesker, vores tilbud henvender sig til?
 • Hvilke øvrige muligheder for langsigtet udvikling findes der?
 • Hvordan identificerer vi indikatorerne for vores investeringsafkast?
  • Elevers tilfredshed
  • Professionalisering og kapacitetsopbygning af personale
  • Skalerbarhed og effektivitetsfordele
Opsummering
OpsummeringKlik for at læse

Introduktion

Dette skal man ændre i forbindelse med IT-investeringer

Dette skal man gøre i forbindelse med IT-investeringer

 • Harmonisering af IT og uddannelse
 • Start en investeringsportefølje
 • Hvorfor overhovedet tænke på digitalisering?
 • En organisations- og elevrettet IT-portefølje
 • Gør op med dårlige vaner
 • Tre almindelige fejl
 • Røde flag og tegn på problemer
 • IT-porteføljens styringscyklus
 • Et feedback system for kvalitet
 • Budgettering

 

Test dig selv
TestTest dig selv


Nøgleord:

Budgettering, Finans, Administration, Ressourcer


Objectives:
 • Lær det grundlæggende for at starte en IT-investeringsportefølje
 • Undgå almindelige fejl når man starter en IT-portefølje
 • Lær god praksis at kende når man starter IT-investeringsportefølje
 • Lær budgetmetoder at kende

Beskrivelse:

Kernen i digitalisering handler om at blive mere strategisk og effektiv i udbydelsen af services og i etableringen af en direkte forbindelse med sin organisations referencekohorte samt de meste relevante interessenter og interessegrupper.

Dette hjælper en organisation til at blive meget mere praktisk i forståelsen af, hvilke nye IT-uddannelsesparadigmer man måske er nødt til at implementere for at leve op til organisationens potentiale og deres kommende elevers forventninger.